Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel,
na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu
účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu
spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ
FIMM Consult, spol. s.r.o.
Zadunajská cesta 8
Bratislava 851 01
IČO: 17 322 987

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť
zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu spoločnosť
prostredníctvom emailu: gdpr@avizo.sk , alebo poštou na adrese spoločnosti.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:
• Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
• Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
• Spracovanie účtovnej agendy
• Ochrana bezpečnosti a majetku
• Dochádzka zamestnancov
• Vedenie inzertnej agendy
• Marketing

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych
základov:
• ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac
konkrétnych účelov
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
• spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná,
• spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej
osoby,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti ......
alebo tretej strany okrem prípadov zákonom vylúčených.

POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY
• súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania,
ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb
alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
• súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
• súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
• naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
• spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými
prostriedkami.
• spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný
právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
• nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného
zákonného právneho základu

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:
1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
2. právo prístupu k svojim osobným údajom,
3. právo žiadať o ich opravu,
4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika
9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými
právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať
vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy,
doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA
Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:
Zákonným príjemcom

- príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ –
zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány,
kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní
Sprostredkovateľom

- ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva,
bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
- čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov sme dbali na ich
odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v
zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
- príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov
písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu,
za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane
osobných údajov.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a
podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba
uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA
Cookies

Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto
informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom
analytickcýh nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú
stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o
1. webových stránkach prepojených s touto stránkou,
2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
3. Vašu IP adresu a
4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.
Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak
tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej
rozsahu.

Viac o cookies

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie
súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie
údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu
návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej
stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online
zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci
majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.

Analytické a ďalšie nástroje
Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

MeranieVyužívame na analýzu návštevnosti WEB stránkyTieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenienašich služieb a marketingových stratégií v rámcinašich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kdeprevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastnéúčely vrátane vášho profilovania a pripravovania naďalšie druhy reklám.Google
Online marketingVyužívame na riadený marketing. Jedná sa o službutretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služiebVaše údaje na vlastné účely vrátane vášhoprofilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.Google
Sociálne médiáVyužívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sao službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchtoslužieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášhoprofilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.Facebook, Twitter


Vlastné riešenia našich partnerov

Webovú stránku www.avizo.sk prevádzkujeme na platforme systému Avizo.sk. Táto platforma
využíva svoje vlastné analytické nástroje a vlastné podmienky používania, ktoré ako klient
akceptujeme.

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich
osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu
tejto písomnej informačnej povinnosti.